คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

 

  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประธานกรรมการ

  alt

ดร.อกนิษฐ์ ?คลังแสง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองประธานกรรมการ

 

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองประธานกรรมการ

  alt

นายวณิชย์  อ่วมศรี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองประธานกรรมการ

 

. alt

นายเจี่ยง  วงศ์สวัสดิ์สุริยะ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

กรรมการ

  ตำแหน่งว่าง

- ว่าง -

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

กรรมการ

  นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์

นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

กรรมการ

  ตำแหน่งว่าง

- ว่าง -

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

กรรมการ

  ที่ปรึกษาบุญส่ง

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภานุรุจ กลิ่นโพธิ์

นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

กรรมการ

 

นางชไมพร ตุ้มพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ

กรรมการ

  ผู้อำนวยการสำนักติดตาม

 

นางพุทธชาด ศุภลักษณ์

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

กรรมการ

  alt

นายพีระพล  พูลทวี

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

กรรมการ

  ผอสสอ

นางปัทมา วีระวานิช

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

กรรมการ

  ผอสำนักมาตรฐาน

 

 

ดร.ประชาคม  จันทรชิต
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

กรรมการ

  alt

ดร.มงคลชัย  สมอุดร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

กรรมการ

  พนจาเอกสนต เลศไกร

พันจ่าเอกสันติ  เลิศไกร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ

  alt

นางสาวสมฤทัย  ทรงสิทธิโชค

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กรรมการ

 

นายไพฑูรย์  นันตะสุคนธ์

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

กรรมการ

  ตำแหน่งว่าง

- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กรรมการ

  ผอศพต

นายสักรินทร์ สันหมุด
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรรมการ

  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

กรรมการ

  alt

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคทุกแห่ง

กรรมการ

  alt

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

กรรมการ

  alt

นางรุ่งนภา  จิตต์ประสงค์

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Additional information