คณะทำงาน


ovec

คณะทำงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

ระดับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

1. นายสุรัตน์  จั่นแย้ม  ที่ปรึกษาศูนอาชีวศึกษาทวิภาคี
2. นางรุ่งนภา  จิตต์ประสงค์

 ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

Additional information