ข่าวประชาสัมพันธ์

สิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการ ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

nview-101

?

?

สิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการ ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

?

?

?ดาวน์โหลด :?icon download?pnf?การขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการและการรับ นร. นศ. และบุคคลทั่วไป ฉบับผู้บริหาร?(19.9 MB)?new1

?ดาวน์โหลด :?icon download?pnf?แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานฯ?(106 MB) ?new1

?

?

?ดาวน์โหลด :?icon download?pnf?ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน?(50.1 KB)?

?ดาวน์โหลด :?icon download?pnf?ประกาศกระทรวงแรงงาน?เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ ในการฝึกเข้าเตรียมเข้าทำงาน?(88.8 KB)?

Additional information