รวมเอกสาร Download

รวมดาวน์โหลดเอกสาร

 

nview32

ดาวน์โหลด :: icon download หลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

nview-291257-พรบอาชวศกษา

ดาวน์โหลด : icon download pnf พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551(189 KB)

nview-pv161257

ดาวน์โหลด :: icon download สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556

แบรนเนอร มาตรฐานราชกจานเบกษาลงเวบ

ดาวน์โหลด ::icon download ราชกจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

ดาวน์โหลด ::icon download ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 239?

ดาวน์โหลด ::icon download กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2556?

ดาวน์โหลด ::icon download มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ปริญญาตรี 2556?

ดาวน์โหลด ::icon download มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ปวช 2556?

ดาวน์โหลด ::icon download มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ปวส 2556?

สรประเดน

ดาวน์โหลด ::icon download สรปประเด็นสาระสำคัญเพอการพัฒนาการอาชีวศึกษาทวิภาคี

nview-pv13-1

ดาวน์โหลด :icon download pnf ไฟล์คำสั่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งเเละรายนามตามคำสั่งจัดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย (8.9 MB)

nview-pv14

ดาวน์โหลด :icon download pnf ข้อมูล สถานที่จัดงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" (4.25 MB)

nview-pv10

ดาวน์โหลด :icon download pnf ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

dvec-pv5

ดาวน์โหลด ::icon download ตัวอย่าง แผนการฝึกสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาระบบทวิภาคี ของ วช.นครศรีธรรมราช (248 KB) 

dvec-zz01

ดาวน์โหลด :icon download pnf หลักเกณฑ์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระะทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศปี พ.ศ.2557  (1.33 MB)

dvec-zz02

ดาวน์โหลด ::icon download เอกสารประกอบการประชุม ทวิภาคีร้อยเปอร์เซ็นต์ วันที่ 22 - 23 ก.ค 57 

dvec-รายชอสถานประกอบการ

ดาวน์โหลด ::icon downloadexcel 01-รายชื่อสถานประกอบการในระบบทวิภาคี (556 KB)

ดาวน์โหลด ::icon downloadexcel 02-รายชื่อสถานประกอบการในระบบทวิภาคี (177 KB)

ดาวน์โหลด ::icon downloadexcel 03-รายชื่อสถานประกอบการในระบบทวิภาคี (177 KB)

ดาวน์โหลด ::icon downloadexcel 04-รายชื่อสถานประกอบการในระบบทวิภาคี (98 KB)

ดาวน์โหลด :: icon downloadexcel 05-รายชื่อสถานประกอบการในระบบทวิภาคี?(92 KB)

ดาวน์โหลด ::icon downloadexcel 06-รายชื่อสถานประกอบการในระบบทวิภาคี?(209 KB)?

ดาวน์โหลด :: icon download zip รวมไฟล์ทั้งหมด 6 ไฟล์ เป็นไฟล์ ZIP (499 KB)

nview-101

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด :icon downloadpnfประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(50.1 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadpnfประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ ในการฝึกเข้าเตรียมเข้าทำงาน(88.8 KB)

nview99

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด ::icon downloadpnfWebempireIcon แนวทางปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (96.17 MB)

ดาวน์โหลด ::icon downloadzipWebempireIcon ไฟล์ Word-Excelแนวทางปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2.5 MB)

nview06-1

ดาวน์โหลด :icon downloadpnf ผลการประเมินฯ ระดับ 4 ดาว?ภาคเหนือ?(174.54 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadpnf ผลการประเมินฯ ระดับ 4 ดาว?ภาคกลาง?(182.6 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadpnf ผลการประเมินฯ ระดับ 4 ดาว?ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180.06 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadpnf ผลการประเมินฯ ระดับ 4 ดาว?ภาคตะวันออกและกทม. (202.78?KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadpnfผลการประเมินฯ ระดับ 4 ดาว?ภาคใต้?(190.25 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadpnfตารางกำหนดพื้นที่ประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ (16.85 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadpnfคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับชาติ (16.85 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadzip กำหนดการเข้าประเมินฯ ระดับชาติ ไฟล์ ZIP (449 KB)

ดาวน์โหลด:icon download Word-1 แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ?(55 KB)


nview07

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด :icon downloadpnf หนังสือนำ สำรวจการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (57.83 KB)

ดาวน์โหลด : icon download pnf ตัวอย่าง ข้อมูลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ปี 56 (167.86 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadpnf ตัวอย่าง จำนวนนักศึกษาในระบบทวิภาคี (150.45 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadexcel แบบฟอร์ม จำนวนนักศึกษาในระบบทวิภาคี (22 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadexcel แบบฟอร์ม ข้อมูลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (25.5 KB)

ดาวน์โหลด :icon downloadzip ดาวน์โหลดเรื่อง สำรวจการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งหมดเป็นไฟล์ ZIP (367.99 KB)

nview01

ดาวน์โหลด :icon download pnf แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลด:icon download pnf แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภาคกลาง

ดาวน์โหลด :icon download pnf แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี?ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด:icon download pnf แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาคใต้

ดาวน์โหลด :icon download pnf แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาคเหนือ

ดาวน์โหลด :icon download pnf ตารางกำหนดพื้นที่ประเมินสถานศึกษาจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาค

ดาวน์โหลด:icon download  Word-1 แบบสรุปผลการประเมิน D3-2

ดาวน์โหลด:icon download  Word-1 แบบสรุปผลการประเมิน D4-2?

ดาวน์โหลด : icon download zip รวมเอกสาร เรื่องการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาค ทั้งหมดเป็นไฟล์ ZIP

3 star dvec

ดาวน์โหลด :icon downloadpnf ผลการประเมินสถานศึกษาระบบทวิภาคีระดับจังหวัดสถานศึกษาระดับ 3? ดาว updated

ดาวน์โหลด : icon downloadpnf ตารางกำหนดพื้นที่ประเมินสถานศึกษาจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาค

dvec-pv3

ดาวน์โหลด ::icon download Word-1 แผนพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ (100%)

dvec-pv2

ดาวน์โหลด ::icon download Word-1 แบบฟอร์มข้อมูลโครงการ ปี 2557

ทำเนยบรายชอสถานประกอบการ-ทว

ดาวน์โหลด ::icon downloadWebempireIcon ทำเนียบรายชื่อสถานประกอบการ

ดาวน์โหลด :: icon download pnf คู่มือการดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานทำเนียบรายชื่อสถานประกอบการ

ดาวนโหลดเอกสาร-ทว-3 copy

ดาวน์โหลด ::icon download pnf คู่มือการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี 2556/1

ดาวน์โหลด :: icon download pnf คู่มือการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี 2556/2

แบบรายงานขอมล

ดาวน์โหลด ::icon download Word-1 แบบฟอร์ม สำหรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ

แบบรายงานขอมล d1

ดาวน์โหลด ::icon download Word-1 แบบฟอร์ม สำหรับผู้ขอรับการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ

แบบรายงานแผนการรบ นร นศ ทวภาค

ดาวน์โหลด ::icon download Word-1 แบบรายงานแผนการรับนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2556-2558

hdd

ดาวน์โหลด :: icon download pnf คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

 ดาวน์โหลด :: icon download pnf ประกาศ จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

pnf หมายความว่า ไฟล์นามสกุล PDF

excel หมายความว่า ไฟล์นามสกุล XLS

Word-1 หมายความว่า ไฟล์นามสกุล DOC

zip หมายความว่า ไฟล์นามสกุล ZIP

WebempireIcon หมายความว่า แหล่งดาวน์โหลดจากเว็บอื่น

 gif-new หมายความว่า งานลงใหม่

new1 หมายความว่า งานลงใหม่ล่าสุด

updated หมายความว่า ไฟล์มีการปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รบกวนติดต่อที่ E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ขอบคุณครับ

Additional information