เนื้อหา

แบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามออนไลน์

nview41

กรอกแบบสำรวจ :: edit unpublished แบบสำรวจ แบบสำรวจสถานศึกษาเกี่ยวกับการโรงแรม (ปิดการสำรวจ !!)

dvec-แบบสำรวจจำนวนผเรยนและสถานประกอบการ

กรอกแบบสำรวจ :: edit unpublished แบบสำรวจ จำนวนผู้เรียนและสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี


dvec-แบบสอบถาม-jetro

 

 

 

 

 

กรอกแบบสำรวจ :: edit unpublished แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นbaner

 กรอกแบบสำรวจ :: edit unpublished แบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (ปิดการสำรวจ !!)